Zustelladresse


Das ProstSchG gibt vor, dass Sexworker nur dann eine Anmeldebescheinigung bekommen, wenn sie eine deutsche Meldeanschrift angeben. Alternativ ist eine Zustelladresse / Zustellanschrift möglich (einzige Option für Sexarbeiter_innen ohne festen Wohnsitz in Deutschland). Die Zustelladresse kann beispielsweise die Adresse eines nahen Verwandten, einer Hilfseinrichtung oder einer Firma sein. Für dich heißt das: Über diese Zustellanschrift können dich fortan alle entsprechenden Behörden und Ämter ganz unkompliziert postalisch erreichen.

Variante 1 bei ZustellAnschrift.de


Variante 2 von Rotlicht.de


Anmeldung in Mecklenburg-Vorpommern?

Rotlicht.de als Zustelladresse angeben! Für den fairen Preis von
99 Euro (brutto) pro Jahr, kannst du unsere Adresse als Zustellanschrift angeben.

Was musst du tun?
1. Schicke uns eine Kopie deines Ausweises oder Passes.
2. Du schickst uns den von dir unterschriebenen Vertrag zurück. In dem Vertrag teilst du uns mit, ob wir deine Post öffnen dürfen oder nicht.
3. Du bezahlst die Gebühr für deine neue Zustelladresse.

Was tun wir?
– Wir bestätigen der Anmeldebehörde (für MV ist es das LaGuS), deine neue Zustelladresse zu sein.
– Wir informieren dich (per SMS oder Whatsapp) vertraulich über eingegangene Post.
– Wir bewahren deine Post bis zur Abholung für dich auf. Auf Wunsch senden wir sie dir zeitnah in digitalisierter Form (eMail oder Whatsapp) zu.

Achtung: Die Zustelladresse ist ausschließlich gegenüber der Anmeldebehörde anzugeben. In MV ist es das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS). Angaben gegenüber Vermietern, anderweitigen Institutionen oder Vertragspartnern sind nicht legitim. Die Zustelladresse ist unabhängig vom Melderecht und eine spezielle Regelung im ProstSchG.

The ProstSchG [Law for the Protection of Those Engaged in Prostitution] dictates that sex workers only receive a registration certificate if they specify a German registration address. Alternatively, a mailing address is possible (only option for sex workers without a fixed residence in Germany). For example, the mailing address can be that of a close relative, an aid organization, or a business. For you this means: Henceforth, via this address you can be easily reached by all relevant authorities and agencies by mail.

Registration in Mecklenburg-Vorpommern?

Provide Rotlicht.de as a mailing address! For the fair price of 99 euros (gross) per year, you can provide our address as a mailing address.

What do you have to do?
1. Send us a copy of your identity card or passport.
2. You send us back the contract signed by you. In the contract you tell us if we are allowed to open your mail or not.
3. You pay the fee for your new mailing address.

What do we do?
– We confirm with the registration authority (for MV it’s the LaGuS) that we are your new mailing address.
– We inform you (via SMS or WhatsApp) confidentially about incoming mail.
– We will keep your mail until you pick it up. On request, we will send it to you in a timely manner in digitized form (email or WhatsApp).u.

Note: The mailing address must be exclusively provided to the registration authority. In MV, it is the State Office of Health and Social Affairs (LaGuS). Information to landlords, other sorts of institutions, or contract partners are not valid. The mailing address is independent from the Registration Law and a special regulation in the ProstSchG [Law for the Protection of Those Engaged in Prostitution].

Законът за защита на проституиращите ProstSchG посочва, че секс работниците получават удостоверение за регистрация само тогава, когато посочат немски адрес за контакт. Алтернативно е възможно посочването на адрес за доставка (единствена опция за секс работници/работнички без постоянен адрес в Германия). Адресът за доставка може да е например адресът на близък роднина, помощно съоръжение или фирма. За теб това означава: Чрез този адрес за доставка в бъдеще всички съответни власти и служби ще могат съвсем лесно да се свързват с теб по пощата.

Регистрация в Мекленбург-Предна Померания? Посочете Rotlicht.de като адрес за доставка!

За скромната цена от 99 евро (бруто) на година ти можеш да посочиш нашия адрес като адрес за доставка.

Какво трябва да направиш?
1. Изпрати ни копие на твоята лична карта или паспорт.
2. Ще ни изпратиш обратно подписания от теб договор. В договора ще ни информиращ, дали можем да отваряме твоята поща или не.
3. Ще заплатиш таксата за твоя нов адрес за доставка.

Какво правим ние?
- Ние потвърждаваме на регистрационната служба (за МПП това е LaGuS), че това е твоят нов адрес за доставка.
- Ние те информираме (с SMS или по Whatsapp) поверително за получена поща.
- Ние съхраняваме твоята поща, докато я вземеш. По желание в кратки срокове можем да ти изпратим съдържанието в цифрова форма (имейл или Whatsapp).

Внимание: Адресът за доставка трябва да се дава единствено на регистрационната служба. В МПП това е Общинската служба за здравеопазване и социални въпроси (LaGuS). Посочване на адреса на наематели, други институции или търговски партньори не е легитимно. Адресът за доставка е независим от правото на регистрация и специалните предвиждания в Закона за защита на проституиращите ProstSchG.

A ProstSchG (a prostitúcióra vonatkozó szövetségi tv.) előírja, hogy a szexmunkások csak akkor kapnak regisztrációs igazolást, ha német értesítési címet adtak meg. Alternatív megoldást jelenthet a kézbesítési cím (egyetlen opció azon szexmunkások számára, akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel Németországban). Kézbesítési cím lehet például egy közeli rokon címe, vagy segítő szervezet címe, vagy egy vállalat címe. Számodra ez a következőt jelenti: a későbbiekben ezen a kézbesítési címen postai úton egyszerűen elérhető leszel minden hatóság és hivatal számára.

Bejelentkezés Mecklenburg-Előpomerániában? Add meg kézbesítési címként a Rotlich.de címét!

A méltányos, mindössze 99 eurós (bruttó) éves díj ellenében a címünket kézbesítési címként adhatod meg.

Mit kell tenned?
1. Küldd el hozzánk a személyi igazolványod vagy az útleveled fénymásolatát.
2. Írd alá és küldd vissza a szerződést. A szerződésben kell megadnod azt, hogy a postádat felbonthatjuk-e vagy nem.
3. Befizeted az új kézbesítési címedért a díjat.

Mit teszünk mi?
- A regisztrációs hatóságnál (MV-ban ez az Egészségügyi és Szociális Ügyek Hivatala, LaGuS) igazoljuk, hogy ez az új kézbesítési címed.
- Bizalmasan (sms-ben vagy a whatsapp-on) értesítünk a beérkezett postádról.
- Mindaddig megőrizzük a postádat, amíg elviszed. Kérésedre rövid időn belül elektronikusan (e-mail, whatsapp) továbbítjuk.

Figyelem: A kézbesítési címet kizárólag a regisztrációs hatóságnak adjuk meg. Mecklenburg-Előpomerániában ez az Egészségügyi és Szociális Ügyek Hivatala (LaGuS). Közvetítők, egyéb intézmények vagy szerződéses partnerek számára az adatok törvényesen nem adhatók ki. A kézbesítési cím független a regisztrációs előírásoktól, ez egy speciális szabályozás a ProstSchG (a prostitúcióra vonatkozó szövetségi) törvényben.

În Legea privind protecția prostituatelor se prevede că lucrătorii sexuali primesc un certificat de înregistrare numai dacă specifică o adresă de înregistrare germană. Alternativ este posibilă o adresă de lucru (unica opțiune pentru lucrătorii sexuali fără reședință permanentă în Germania). Adresa de lucru poate fi, de exemplu, adresa unei rude apropiate, a unei agenții de asistență sau a unei companii. Pentru tine aceasta înseamnă: prin intermediul acestei adrese de lucru, toate autoritățile și oficiile relevante vă pot contacta foarte ușor prin poștă de acum înainte.

Înregistrare în Mecklenburg-Vorpommern? Specificați Rotlicht.de ca adresă de lucru!

Pentru un preț echitabil de 99 de euro (brut) pe an, puteți specifica adresa noastră ca adresă de lucru.

Ce trebuie să faci?
1. Să ne trimiți o copie a cărții tale de identitate sau a pașaportului tău.
2. Să ne trimiți înapoi contractul semnat de către tine. În contract trebuie să ne comunici dacă avem permisiunea de a-ți deschide corespondența sau nu.
3. Să plătești taxa pentru noua ta adresă de lucru.

Ce facem noi?
- Confirmăm autorității de înregistrare (pentru M-V este LaGuS) că firma noastră este noua ta adresă de lucru.
- Te informăm (prin SMS sau Whatsapp) în mod confidențial despre corespondența primită.
- Îți păstrăm corespondența până la preluare. La cerere ți-o trimitem în scurt timp în format digital (pe e-mail sau Whatsapp).

Atenție: Adresa de lucru trebuie specificată exclusiv autorității de înregistrare. În M-V aceasta este Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) - Oficiul de stat pentru sănătate și asistență Socială. Informațiile oferite proprietarilor, altor instituții sau parteneri contractuali nu sunt legitime. Adresa de lucru nu depinde de dreptul de raportare și reprezintă o reglementare specială în Legea privind protecția prostituatelor.

ProstSchG (luật bảo vệ những người hành nghề mại dâm) quy định rằng, những người làm nghề mại dâm chỉ nhận được chứng nhận hành nghề khi cung cấp địa chỉ tạm trú tại Đức. Hoặc họ có thể cung cấp địa chỉ / nơi nhận thư (lựa chọn duy nhất đối với những người hành nghề mại dâm không có chỗ ở cố định tại Đức). Ví dụ, địa chỉ nhận thư có thể là địa chỉ của một người bà con, một cơ sở hỗ trợ hoặc một công ty. Có nghĩa là, thông qua địa chỉ này, các cơ quan và văn phòng hữu trách có thể liên hệ với anh/chị qua đường bưu điện một cách dễ dàng.

Đăng ký tại Mecklenburg-Vorpommern? Hãy đăng ký Rotlicht.de làm địa chỉ nhận thư!

Anh/chị có thể đăng ký địa chỉ của chúng tôi làm địa chỉ nhận thư với mức giá là 99 Euro (brutto).

Anh/chị phải làm gì?
1. Hãy gửi cho chúng tôi một bản photocopy thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của anh/chị.
2. Hãy gửi lại cho chúng tôi hợp đồng có chữ ký của anh/chị. Trong hợp đồng này, anh/chị thông báo cho chúng tôi biết liệu chúng tôi có được phép mở thư từ, bưu phẩm của anh/chị hay không.
3. Anh/chị thanh toán phí cho địa chỉ nhận thư mới của mình.

Chúng tôi làm gì?
- Chúng tôi xác nhận với cơ quan đăng ký (ở bang MV là LaGuS) địa chỉ nhận thư mới của anh/chị.
- Chúng tôi thông báo cho anh/chị một cách bảo mật (qua tin nhắn SMS hoặc Whatsapp) về các thư từ, bưu phẩm được gửi đến.
- Chúng tôi bảo quản thư từ, bưu phẩm của anh/chị cho đến khi anh/chị đến nhận. Chúng tôi sẽ gửi chúng cho anh/chị một cách nhanh chóng dưới dạng số hóa (email hoặc Whatsapp) nếu có yêu cầu.

Lưu ý: Địa chỉ nhận thư chỉ dành riêng để cung cấp cho cơ quan đăng ký. Tại MV, cơ quan này là Phòng Sức khỏe và Xã hội (LaGuS). Cung cấp cho chủ cho thuê nhà, các tổ chức khác hoặc đối tác hợp đồng là không hợp pháp. Địa chỉ nhận thư độc lập với quyền đăng ký và là một điều khoản đặc biệt trong ProstSchG.

web-mv.de - regionale Onlinedienste
Thomas Schiller
Ziegeleiweg 12
19057 Schwerin

(03 85) 4 89 39 40 11

info@rotlicht.de

© 2005 - 2024 - web-mv.de - regionale Onlinedienste